POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz PLIKÓW COOKIES


Informacje ogólne

  • Operatorem Serwisu www.royaldance.pl jest Royal Dance Company Tomasz Nawrocki, ul. Książąt Opolskich 48-50, 45-006 Opole posługująca się numerami: NIP 6721888007, REGON 532470277.
  • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

        a.     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

        b.     Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

        c.     Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl sp. z o.o.  funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl oraz operatora getall.pl


Wprowadzenie

1.     Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie dla osób, których dane są przetwarzane, w dowolnym czasie, w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji w zakresie m.in.: celów i podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz przysługujących im praw.

2.     Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których Firma Royal Dance Company Tomasz Nawrocki  (NIP: 6721888007) , a tym samym Niepubliczna Placówka Artystyczna- Studio Tańca Royal Dance Center (wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Opola pod numerem 15/2013) z siedzibą w 45-006 Opole przy ul. Książąt Opolskich 48-50 jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.


Definicje

3.     Chcąc przybliżyć pojęcia, które pojawią się na łamach tego dokumentu, wyjaśniamy:


a. Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, do takich danych zaliczamy m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, numer telefonu;

b. Przetwarzanie – to każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy to w sposób zautomatyzowany, czy nie, za przetwarzanie uznajemy m.in.: zbieranie danych, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie.

Administrator, Dane kontaktowe

4.     Administratorem danych osobowych podmiotów określonych w pkt II – jest Firma Royal Dance Company Tomasz Nawrocki  (wpisana do rejestru CEIDG pod numerem 34079 posiadająca numer NIP: 6721888007 oraz REGON:532470277) , a tym samym Niepubliczna Placówka Artystyczna- Studio Tańca Royal Dance Center (wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Opola pod numerem 15/2013 posiadająca numer REGON: 161548859) z siedzibą w 45-006 Opole przy ul. Książąt Opolskich 48-50, zwany dalej Administratorem.

5.     Z Administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z ochroną danych osobowych listownie, na adres wskazany
powyżej w pkt 5 oraz w ramach komunikacji elektronicznej na następujący
adres mailowy: biuro@royaldancecenter.pl.

Zasady

6.     Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem następujących zasad:

a. Dane przetwarzane są tyko wtedy, gdy istnieją przesłanki dające podstawę do przetwarzania,
b. Dane zbierane są tylko w określonych, komunikowanych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób sprzeczny z tymi celami,
c. Zakres zbieranych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację założonego celu,
d. Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przepisy prawa tego wymagają lub występują inne podstawy uzasadniające ich dalsze przetwarzanie,
e. Przetwarzane dane są uaktualniane,
f. Stosowane są środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym, ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
g. Dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, a to: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, prawne, podatkowe, audytowe, kurierom oraz podmiotom powiązanym kapitałowo.

7.      Niezależnie od nin. Polityki prywatności, która jest dostępna na stronach internetowych Administratora, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 i 14 RODO poprzez przekazanie osobom, których dane dotyczą stosownych informacji przed zebraniem od nich danych, np.: w momencie zapisywania się na newsletter/ składania zamówienia na usługę, wypełnienia formularza kontaktowego, przesłania wiadomości e-mail z zapytaniem lub w odpowiednich terminach – w przypadku, gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą.

8.     Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych poszczególnych kategorii osób: klientów na rzecz których świadczona jest usługa drogą elektroniczną, subskrybentów newslettera, osób kontaktujących się z Administratorem (mailowo, telefonicznie, za pomocą komunikatorów internetowych typu Messenger oraz wiadomości prywatnych wysyłanych za pomocą stron Facebook) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator (mailowo, telefonicznie, za pomocą komunikatorów internetowych typu Messenger oraz wiadomości prywatnych wysyłanych za pomocą stron Facebook).

9.    Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Administratora w związku z danymi gromadzonymi za pośrednictwem plików cookies znajdują się w dokumencie Polityka plików cookies.


Postanowienia szczegółowe

1.    Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza podane dane osobowe w następujących celach:

a) zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie przez Administratora usług edukacyjnych
w postaci sprzedaży szkoleń stacjonarnych oraz kursów i szkoleń on-line;
b) ewentualnie dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową o świadczone usługi;
c) wystawienie dla klienta faktury VAT;
d) wysyłanie newslettera z informacjami o produktach i usługach Administratora ( bezpłatne porady, kontent );
e) uczestniczenia w projektów lojalnościowych;
f) uczestniczenia w akcjach promocyjnych;
g) zapewnienia kontaktu z Administratorem, w tym za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronach Administratora lub w formie komunikacji e-mail, za pomocą komunikatorów internetowych typu Messenger  lub telefonicznej;
h) prowadzenie analiz statystycznych/ badań , monitorowanie aktywności Użytkowników na stronach internetowej, w szczególności dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
i) zapewnienie bezpieczeństwa systemu

2.    Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy
świadczenia usługi elektronicznej oraz udziału w programach lojalnościowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
b) niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
c) niezbędność przetwarzania danych w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a to wystawienia dokumentu zakupu (faktury VAT) –( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
d) zgoda na otrzymywanie informacji o produktach i usługach Administratora - newsletter ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, którą w każdej chwili można wycofać, przy czym, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
e) Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)- jeżeli chodzi o cele przetwarzania wskazane w ust.1 f)-i) powyżej, prawnie uzasadnionym celem administratora jest: marketing
bezpośredni własnych produktów lub usług, zapewnienie kontaktu, zapewnienie bezpieczeństwa systemu, prowadzenie analiz statystycznych.

3.    Źródła pozyskania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe:

a) Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą;
b) Od podmiotów trzecich – kontrahentów, z którymi zawarte są umowy
i wyznaczyły osoby kontaktowe/odpowiedzialne za ich realizację lub
osób które działają jako organy osób prawnych

4.    Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, a dłużej o ile przepis prawa tego wymaga lub jest to zasadne ze względu na uzasadniony interes administratora. W

szczególności dane będą przetwarzane przez następujące okresy:

a) realizacji umowy świadczenia usługi elektronicznej oraz udziału w programie lojalnościowym, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy
b) dane podane w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora- do momentu wycofania zgody
c) w przypadku kontaktu z Administratorem w celu prowadzenia komunikacji/korespondencji zw. z działalnością Administratora, przez okres 30 dni od otrzymania zapytania, względnie 30 dni od ostatniego
kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji
d) w przypadku uczestniczenia w akcjach promocyjnych przez okres trwania akcji oraz do mementu zgłaszania reklamacji z niej wynikających
e) w przypadku opisanym w pkt II.1. lit. h) i i) do momentu wycofania zgody.

5.    Odbiorcy danych osobowych

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych, usług marketingowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora, które przeszły odpowiednie przeszkolenie z zakresu zasad ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą w określonych przypadkach przekazywane firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom pocztowym.

6.    Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7.    Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
c) w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody, a do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora, danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; można przesłać te dane innemu administratorowi danych.
d) w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z praw opisanych w lit. a) – d) proszę skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt I (część ogólna) ppkt 4 i 5 powyżej.

8.    Dobrowolność podania danych osobowych

a) Podanie danych osobowych w związku z zawieranymi umowami jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.
b) Podanie danych osobowych w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora, udziału w programach lojalnościowych jest dobrowolne.
c) Podanie danych osobowych w celu prowadzenia kontaktu/korespondencji z Administratorem jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt ze strony Administratora, prowadzenie z nim korespondencji i udzielenie informacji na zadane pytanie.

9.    Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Postanowienia Końcowe

1. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zastrzeżeń związanych z treścią nin. Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o przesłanie maila w tym przedmiocie lub o kontakt listowny na adresy podane w pkt I ppkt 2 i 5.

2.  Polityka prywatności będzie poddawana procesowi stałego przeglądu i ew. zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne w związku z nowymi przepisami prawa, nowymi wytycznymi organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych.

3. Ostatnia wersja niniejszego dokumentu z dnia 26-10-2018 r.


Informacje w formularzach

1.     Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.     Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.     Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.     Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.     Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.     Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

1.     Serwis korzysta z plików cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

        a.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

        b.     utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

        c.     określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.     Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.   Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.   W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Logi serwera

1.     Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.     Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

        a.     czas nadejścia zapytania,

        b.     czas wysłania odpowiedzi,

        c.     nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

        d.     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

        e.     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

        f.      informacje o przeglądarce użytkownika,

        g.     Informacje o adresie IP.

3.     Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.     Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


Udostępnienie danych

1.     Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.     Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.     Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.     Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.     W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

        a.     Internet Explorer

        b.     Chrome

        c.     Safari

        d.     Firefox

        e.     Opera

        f.      Android

        g.     Safari (iOS)

        h.     Windows PhoneTo jest obszar dolnego suwaka. Możesz edytować ten tekst lub wstawić tutaj dowolny element. Jest to znakomite miejsce na wstawienie formularza zapisu lub licznika odliczającego czas do końca promocji lub ilości pozostałych sztuk towaru.